SCP-RP

Z ExtremeOnly
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wstęp odnośnie wiki SCP-RP i krótkie do nich streszczenie tego czego powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz w pełni iść na odpowiedzialne prace

Opis prac

Jednostki Militarne
ISD - Internal Security Department
To tajna jednostka O5 odpowiedzialnej za filtrowanie zdrajców oraz zagrożeń operacyjnych i bezpieczeństwa informacji w szeregach Fundacji. Departament jest ściśle zhierarchizowany, przestrzegając ściśle określonego wieloetapowego protokołu śledczego. Potencjał Agenci ISD muszą mieć doskonały staż pracy i staż pracy w Fundacji ponad rok. Zwykle każdy agent ISD zachowuje swoje „oficjalne” stanowisko, aby przekazać swojemu dowództwu informacje z pierwszej ręki o wszystkim, co dzieje się w danym dziale. Samo istnienie ISD jest zwykle przedstawiane jako mit. „Oficjalną” odpowiedzialnością ISD jest śledztwo i przesłuchanie schwytanych agentów CI, chociaż ta część ISD oficjalnie należy do Departamentu Bezpieczeństwa w celu zachowania tajemnicy.
RRT - Rapid Respond Team
Zespół szybkiego reagowania składa się z weteranów bojowych, którzy są uzbrojeni głównie w celu ochrony przed masowymi zamieszkami klasy D i Rebelią Chaosu. Mają doświadczenie w procedurze dotyczącej głowicy nuklearnej i mają za zadanie eskortować personel w bezpieczne miejsce.
FT - Funkcjonariusz Taktyczny: Siły reagowania | SERT
Siły reagowania, to elitarnie wyszkolone, ciężkozbrojne formacje bojowe, których zadaniem jest eskortowanie zespołów zabezpieczających, kiedy zaistnieje zagrożenie ze strony wrogiego obiektu bądź jednej z Podobnych Organizacji. Funkcjonariusze ci będą bronili placówek Fundacji przeciwko wrogim wobec nich działaniom. Siły reagowania to swoiste formacje wojskowe, stacjonujące w ważniejszych placówkach Fundacji i w każdej chwili gotowe do podjęcia ww. przedsięwzięć.
MFO - Mobilne Formacje Operacyjne | Hammer down, Epsilon 11
To specjalistyczne jednostki składające się z doświadczonych pracowników polowych z całej Fundacji. Zadaniem formacji operacyjnych jest reagowanie na zagrożenia o określonej naturze. W ich składach mogą znajdować się naukowcy polowi, specjalizujący się w pracy z danym rodzajem anomalii, a nawet ciężkozbrojne pododdziały bojowe, od których oczekuje się zabezpieczania określonych rodzajów wrogich anomalii.
FO - Funkcjonariusze ochrony
Czyli strażnicy, mają za zadanie sprawowanie fizycznej i informatywnej kontroli bezpieczeństwa nad projektami, operacjami i zasobami ludzkimi Fundacji. Zazwyczaj rekrutowani są z instytucji wojskowych, porządkowych i korekcyjnych. Na przeszkolenie pracowników ochrony składa się ich trening w używaniu wszelkich rodzajów broni oraz egzekwowania protokołów awaryjnych, przygotowywanych z myślą o neutralizacji zagrożenia stwarzanego zarówno przez uszkodzenia przechowalni, jak i wrogie względem Fundacji działania. Funkcjonariusze ochrony odpowiedzialni są również za bezpieczeństwo informacji; przykładowo muszą odpowiednio zareagować na umieszczenie poufnych dokumentów w złych miejscach oraz przygotowywać systemy komputerowe placówek, by ryzyko włamania się do nich z zewnątrz zredukowane było do absolutnego minimum. Strażnicy stanowią pierwszą linię obrony Klasy D
MFO - ALPHA 1
Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-1 to formacja odpowiadająca bezpośrednio przed Radą O5 i wykorzystywana jest w sytuacjach wymagających najlepszego bezpieczeństwa dla Rady O5 oraz możliwości operacyjnej. Składa się z najlepszych i najlojalniejszych operatorów Fundacji. Dostęp do innych informacji na temat MFO Alfa-1 wymaga upoważnienia poziomu 5.
CI - Rebelia Chaosu
Zdrajcy fundacji. jest to organizacja militarna która ma za zadanie wykraść dane o fundacji i ukraść podmioty SCP. Dzisiejsza Rebelia Chaosu jest nieco podobna do organizacji, z której powstała. Dowództwo Delta Rebelii Chaosu, otoczone mgłą tajemnicy, przekazuje rozkazy osobom znajdującym się niżej w hierarchii.
Administrator Fundacji SCP
Członek Rady O5
Rada O5 to komitet, na który składają się najważniejsi dyrektorzy Fundacji. Pracownicy ci posiadają pełny dostęp do wszystkich informacji związanych z zabezpieczonymi obiektami, nadzorują wszystkie operacje Fundacji na świecie oraz ustalają plany strategiczne obszarów jej działalności. Z związku z ich stanowiskami członkowie Rady O5 nie mogą wchodzić w bezpośredni kontakt z żadnym zabezpieczonym obiektem. Ponadto tożsamości wszystkich pracowników Rady O5 są poufne; do osób tych należy zwracać się wyłącznie po ich numerycznym oznaczeniu (O5-1, O5-13). WIEDZĄ O NIM TYLKO OSOBY Z POZIOMEM 4. Zwracanie sie do niego w miejscach publicznych grozi terminacją, wyłącznie wtedy można mówić na niego "Wysoki komitecie ds. etyki", "Wysoki Dyrektorze" lub po prostu "Szefie"
Dyrektor placówki
Dyrektorzy istotnych placówek Fundacji to najważniejsi ich pracownicy, odpowiedzialni są za działalność i bezpieczeństwo placówki oraz wszelkie zabezpieczone w niej anomalie i aktywne projekty. Wszyscy dyrektorzy wydziałów odpowiadają przed Dyrektorem Placówki, który z kolei odpowiada przed Radą O5.
Komitet ds. Etyki
Komitet ds. Etyki to niewielki, niezależny departament odpowiedzialny za ewaluacje etyczne Specjalnych Czynności Przechowawczych oraz optymalizację eksperymentów, których wykonywanie wiąże się z marnowaniem lub wyjątkowo okrutnym traktowaniem personelu klasy D lub innych zasobów.
Agent DB
Odpowiedzialny jest za zapewnianie bezpieczeństwa wszelkich obiektów i placówki Fundacji, niezależnie od ich priorytetu. Pracownicy DB szkoleni są w zakresie przeciwdziałania uszkodzeniom przechowalni, wtargnięciom osób nieuprawnionych do placówek, sabotażom, klęsk żywiołowym i innym sytuacjom problematycznych. Nowi Pracownicy dołączający do tej usługi zazwyczaj przechodzą ogólne szkolenie przed przydzieleniem ich do podmiotu lub ośrodka. Szkolenie specjalne do pracy z danym podmiotem odbywa się na miejscu po przydzieleniu.
IA - Intelligence agency
Agencja Wywiadu ma za zadanie przeszukiwanie, śledzenie i przechwytywanie niezabezpieczonych obiektów SCP oraz zbieranie informacji o wrogich grupach interesów. Tajne komórki IA istnieją w każdym większym zaludnionym obszarze i są przebrane za obiekty i instytucje cywilne. Agenci wywiadu są zwykle rekrutowani z różnych jednostek obronnych oraz organ ścigania i służb specjalnych.
AD - Departament Administracyjny
Departament Administracyjny (znany również jako AD) to Zespół Cywilny. Są odpowiedzialni za prowadzenie poszczególnych witryn i pomoc Radzie O5, rola Departamentu Administracyjnego wymaga odpowiedniego upoważnienia Dział Administracyjny i Dział Naukowy to jedyne role, które posiadają narzędzie autoryzacji dla klasy D, Dział Administracyjny powinien sprawdzać, czy wszystko jest pod kontrolą w placówce i szukać rozwiązań istniejących problemów, ale może również nadzorować testy i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne w ramach normalnych procedur. Pracownicy Wydziału Administracyjnego mogą przeprowadzać testy samodzielnie, ale preferuje się, aby zamiast tego przeprowadzali przesłuchania w pokoju przesłuchań. Wydział Administracyjny to jedyny zespół oznaczony jako „Cywilny”
Departamenty
logistyki
Departament Logistyki odpowiedzialny jest za transfery zasobów naturalnych, finansowych oraz ludzkich pomiędzy placówkami Fundacji. Transportów dokonuje się z wykorzystaniem transportu
Inżynierii
Odpowiedzialny jest za utrzymywanie sprzętu technicznego oraz wszelkich usług dostępnych w placówkach Fundacji na wysokim poziomie sprawności. Placówki zwracają się do tego departamentu także w sprawach
Medycyny
Departament medycyny: Zakład Medyczny Fundacji jest odpowiedzialny za utrzymywanie pracowników na wysokim poziomie. Z uwagi na charakter pracy w Fundacji, medycy często napotykają problematyczne i niespotykane gdzie indziej przypadki ran, urazów, infekcji i zaburzeń. Z tego powodu ZM utrzymuje wyjątkowo wysokie standardy medyczne.
Klasy Postaci
Klasa A
Pracownicy klasy A uznawani są za niezbędnych do przeprowadzania strategicznych operacji Fundacji i nie posiadają bezpośredniego dostępu do żadnych anomalii. Jeżeli ze względu na okoliczności pracownik klasy A musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii (np. w placówce znajdują się jednostki przechowawcze), nie ma on prawa wstępu do sektorów placówki, w których anomalie są zabezpieczone i musi cały czas przebywać w bezpiecznych rejonach placówki. W razie sytuacji krytycznej pracowników klasy A należy w trybie natychmiastowym ewakuować do wyznaczonego, bezpiecznego miejsca poza placówką. Członkowie Rady O5 przydzieleni są zawsze do klasy A.
Klasa B
Pracownicy klasy B uznawani są za niezbędnych do przeprowadzania lokalnych operacji Fundacji i mogą otrzymać dostęp do zabezpieczonych obiektów, które zostały wcześniej poddane kwarantannie i oczyszczone ze wszelkich potencjalnych właściwości wpływania na działanie umysłu i środków memetycznych. W razie uszkodzenia przechowalni lub podjęcia wrogiego działania wobec Fundacji przez inną grupę pracowników klasy B należy jak najszybciej ewakuować do wyznaczonego, bezpiecznego miejsca poza placówką.
Klasa C
Pracownicy klasy C posiadają dostęp do większości anomalii, które nie zostały uznane za wrogie lub niebezpieczne. Pracownicy klasy C, którzy weszli w kontakt z obiektem stwarzającym zagrożenie memetyczne lub wpływającym na działanie umysłu, powinni zostać poddani obowiązkowej kwarantannie i ewaluacjom psychiatrycznym; potrzebę tę określają pracownicy ochrony. W razie uszkodzenia przechowalni lub podjęcia wrogiego działania wobec Fundacji przez inną grupę pracowników klasy C, którzy nie biorą udziału w działaniach obronnych, należy albo zgłosić do bezpiecznego, zamkniętego rejonu, albo ewakuować przy pomocy przebywających w placówce pracowników ochrony (ta opcja zalecana jest w razie uszkodzenia całości placówki bądź innej katastrofy).
Klasa D
Pracownicy klasy D to personel do utylizacji, wykorzystywany do obchodzenia się ze skrajnie niebezpiecznymi anomaliami. Pracownicy klasy D nie mogą wejść w kontakt z pracownikami klasy A ani B. Pracownicy ci są zazwyczaj rekrutowani z zakładów penitencjarnych na całym świecie; są to osoby zazwyczaj skazane za brutalne przestępstwa, a najczęściej osadzeni w celach śmierci. W razie potrzeby Protokół 12 umożliwia rekrutację pracowników klasy D także z innych źródeł, np. więźniów politycznych, uchodźców i cywilów. Osoby te mogą znaleźć się pod opieką Fundacji pod racjonalnym, acz także możliwym do zanegowania, powodem. Pracownicy klasy D muszą być regularnie poddawani obowiązkowym badaniom psychiatrycznym, a pod koniec miesiąca muszą zostać zneutralizowani przez pracowników ochrony lub medyków. W razie wystąpienia katastrofy w placówce pracowników klasy D należy w trybie natychmiastowym zneutralizować, o ile obecni pracownicy ochrony nie widzą dla nich innego zastosowania.
Klasa E
Pracownicy klasy E to personel tymczasowy. Przydział ten dotyczy agentów polowych i pracowników zabezpieczających, którzy zostali wystawieni na potencjalnie niebezpieczne oddziaływanie w czasie wczesnego zabezpieczania obiektu. Pracowników klasy E należy poddać kwarantannie najszybciej jak to możliwe, a następnie obserwować i analizować celem zauważenia u nich wszelkich niebezpiecznych zmian behawioralnych, osobowościowych i fizjologicznych. Pracownicy ci mogą powrócić na służbę wyłącznie po wydaniu pełnomocnych i pozytywnych orzeczeń przez komisję lekarską.
Personel placówki
Specjalista ds. przechowywania
Specjaliści do spraw przechowywania pełnią w Fundacji dwie role. Pierwszą jest ich członkostwo w zespołach zabezpieczających, które wzywane są do potwierdzonych anomalii, by je zabezpieczyć i zaprojektować dla nich wstępne przechowalnie, a następnie przetransportować do najbliższych placówek przechowawczych Fundacji. Drugą jest gotowość inżynierów oraz techników do projektowania, ulepszania i konserwowania jednostek i planów przechowawczych dla obiektów zabezpieczonych przez Fundację.
Naukowiec
Naukowcy przynależą do Wydziału Naukowego Fundacji. Rekrutowani są spośród najinteligentniejszych i najlepiej wyszkolonych badaczy z całego świata. Są wśród nich specjaliści każdej istniejącej dziedziny; począwszy od chemików i botaników, poprzez ezoteryków, a kończąc na fizykach teoretycznych i ksenobiologach. Celem projektów badawczych Fundacji jest lepsze zrozumienie niewyjaśnionych anomalii i sposobów ich funkcjonowania.

W skrócie: https://i.imgur.com/3CAiSk7.jpg

Rangi na serwerze

Rangi: Funkcjonariusz Taktyczny, MFO

Korpus Sztabu Dowodzącego
Generał - GEN Pułkownik - PŁK PodPułkownik - PPŁK
Korpus Oficerów
Major - MJR Kapitan - CPT Porucznik - LT PodPorucznik - SLT
Korpus Podoficerów
Starszy chorąży sztabowy - CHF Starszy chorąży - CHM Chorąży - CHR Młodszy chorąży - MCH Starszy sierżant - SGM Sierżant - SGT Plutonowy - PLU Starszy Kapral - CPM Kapral - CPL
Korpus Szeregowych
Starszy szeregowy - PVM Szeregowy - PVT

Rangi: RRT

Korpus Sztabu Dowodzącego
Główny Dowódca Dowódca Dowódca eskadr Dowódca praktykantów
Korpus Zespołu
Lider zespołu Porucznik zespołu Taktyk operacyjny
Korpus Praktykantów
Praktykant Rekrut

Rangi: ISD

Sztab Przełożonych
Kierownik ds. Bezpieczeństwa wewnętrznego Główny przełożony Starszy przełożony Kierownik
Korpus Agentów
Starszy agent Agent wewnętrzny Agent wejściowy

Rangi: IA

Sztab Przełożonych
Kierownik ds. Wywiadu Główny przełożony Starszy przełożony Kierownik
Korpus Agentów
Starszy agent Agent polowy Agent wejściowy

Rangi: FO

Sztab Dowodzenia
Generał Pułkownik Major
Korpus Starszej ochrony
Kapitan Porucznik Sierżant sztabowy Sierżant
Korpus Ochrony
Kapral Prywatny Kadet

Rangi: AD

Sztab Administracyjny
Rada Administracyjna Administrator ds zadań Regulator administracyjny Administracyjny regulator praktyk zawodowych
Korpus Rady
Rada ośrodka Dyrektor budowy Starszy kierownik zakładu Kierownik ośrodka
Korpus Menedżerów
Menedżer asystenta ośrodka Kierownik wyższego szczebla Menedżer Asystent Managera

Szybki bojowe

KLIN
Optymalna formacja ofensywna, zapewniająca dobre pokrycie AOR i manewrowanie (łatwe zejście do linii w przypadku kontaktu z dowolnej strony). Klin może być rozwinięty po równo na stronę (przykład ustawienia 5-9) lub ze stroną dominującą (przykład ustawienia 1-4).
Zastosowanie:
Poruszanie na otwartej przestrzeni w sekcji
KOLUMNA/PODWÓJNA KOLUMNA
Szybka formacja marszowa o nieoptymalnym pokryciu. Zalecane jest lekkie rozejście na kryte sektory, aby nie poruszać się jeden za drugim (chyba że decyzja Gen jest inna). W przypadku ataku drogowego nie należy absolutnie rozbijać się na dwie kolumny (ryzyko ognia krzyżowego).
Podejście do budynku
Zastosowanie:
Poruszanie wąskimi drogami
Poruszanie w strefie względnie bezpiecznej
ESZELON
Formacja ofensywna do zastosowania w sile drużyny. Silne skupienie na jednej stronie. Eszelon może być podzielony na dwa zespoły
Zastosowanie:
Poruszanie na otwartej przestrzeni w drużynie
Poruszanie ze znanym prawdopodobnym kierunkiem ataku
DIAMENT
Formacja defensywna i możliwa modyfikacja formacji klin z zabezpieczeniem przed okrążeniem. W sile drużyny, możliwa jako formacja postojowa (obrona okrężna np zakładnika).
Zastosowanie:
Poruszanie na otwartej przestrzeni
Ochrona zakładnika/VIP
LINIA
Podstawowa formacja ofensywna, skupiająca na froncie i umożliwiająca szybkie natarcie zespołami lub sekcją. Podatna na ataki z flanki.
Zastosowanie:
Standardowe natarcie na przeciwnika
Przeszukanie obszaru po kontakcie


Klasy Bezpieczeństwa

Bezpieczne
Bezpieczne SCP są anomaliami, które zostały uznane za łatwe i bezpieczne do zabezpieczenia. Jest to najczęściej spowodowane faktem, że naukowcy Fundacji zbadali obiekt wystarczająco dobrze, przez co zabezpieczenie nie wymaga wykorzystywania znacznych surowców lub manifestacja obiektu następuje przy specyficznej bądź celowej aktywacji albo czynniku. Sklasyfikowanie SCP jako Bezpieczne nie oznacza jednak, że ten nie stanowi zagrożenia przy niepoprawnym obchodzeniu się z nim bądź jego aktywowaniu.
Euclid
SCP oznaczone jako Euclid wymagają zwiększonej ilości środków, by je w pełni zabezpieczyć bądź ich zabezpieczenie nie jest zawsze skuteczne. Jest to zwykle spowodowane faktem, że te SCP są niewystarczająco zrozumiane lub są z natury nieprzewidywalne. Klasa Euclid jest najczęściej wykorzystywana. Z reguły nadanie obiektowi klasy Euclid jest bezpiecznym wyborem, jeśli ten nie wpisuje się w inne standardowe klasy.
Keter
SCP oznaczone jako Keter są wyjątkowo trudne do przechowania w stały i niezawodny sposób. Ich czynności przechowawcze są często skomplikowane i obszerne. Fundacja zwykle nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć tych obiektów z uwagi na nieposiadanie wystarczającej wiedzy o anomalii lub przez brak posiadania technologii potrzebnej, by przeciwdziałać jego manifestacji. Klasa Keter nie oznacza, że obiekt jest niebezpieczny, po prostu mówi, że jest trudny i kosztowny do zabezpieczenia.
Thaumiel
SCP należące do klasy Thaumiel są anomaliami używanymi przez Fundację do zabezpieczania innych obiektów SCP. Samo istnienie obiektów tej klasy jest utajnione na najwyższym poziomie, a ich lokacje, funkcje i aktualny status są dostępne tylko dla nielicznego personelu Fundacji poza radą O5.

Zasady sytuacji kryzysowych

Klasa D
BUNT: kiedy wystąpi bunt w klasie D Cała ochrona ma następnie udać sie pod śluzę Klasy D. FT ma w tym czasie pilnować przed pokojem klasy D, Trzy osoby z FO mają być na mostku i być gotowi pozostałe FO na sygnał najwyższej rangi ma wejść do klasy D i aresztować wszystkich jeżeli nie posiadają broni. Jeżeli klasa D buntuje sie z bronią jednostki z Mostku mają natychmiast wyeliminować osoby z bronią, jeżeli nie dadzą rady. Zostanie wezwane FT do neutralizacji zagrożenia
ZAKŁADNIK: Jeżeli klasa D wzięła zakładnika o wysokim stopniu. natychmiast ma zostać wezwane MFO które ma ustawić sie na wieżach oraz tak aby ich nie było widać, następnie jednostki FT mają być w pobliżu klasy D z zakładnikiem i prowadzić go TYLKO do Gate A. po czym gdy otworzą gate A i dojdą do Szlabanu czekają aż Klasa D odda dobrowolnie pracownika. jeżeli tak sie nie stanie 2 snajperów ma zdjąć cel. jeżeli nie ma snajperów to MFO z wież.
SCP
W klasie D: Jeżeli SCP klasy EUCLID, KETER znajdzie sie w klasie D, natychmiast całe FO,FT ma udać sie do klasy D

4 FO ma wejść na mostek i pilnować aby nikt nie pomagał SCP, ani nie wyjął broni. W tym czasie FT ma spróbować schwytać SCP, jeżeli SCP zabije 80 % FT wtedy można zgłaszać prośbę o terminacje podmiotu do Dyrektora Placówki.

Wydostał sie poza ośrodek: W tedy Całe MFO i FT ma szybko schwytać SCP, jeżeli dojdzie on do miasta ma zostać zterminowany a mieszkańcom podana dawka amnezyjna klasy B. i z miejsca jednostki mają ulotnić sie z tego miejsca, jeżeli nie uda sie to zostanie wystosowany pocisk balistyczny.
KRYZYS
Masowy breach: Jeżeli ucieknie 80 % SCP np 3 Keter. Wszystkie jednostki mają udać sie pod Gate A a personel zostać zabrany do Bunkra personalnego. Wszystkie jednostki mają bronić Gate A w środku ile sie da. Jeżeli SCP dostana sie do Entrance zone Dyrektor/O5 może wyrazić zgodę na detonacje głowic OMEGA. (Jest to głowica w ośrodku)
SCP-682: Jeżeli SCP-682 Ucieknie poza placówkę a jednostki zostaną wybite. wtedy Dyrektor Placówki / O5 Musi Ogłosić Alarm i każde jednostki mają odeskortować cały ważny personel do bunkra personalnego.

Dyrektor / O5 Ma prawo zdetonować głowice ALPHA. (Jest to głowica na zewnątrz)

Przeciążenie reaktora: Jeżeli to sie wydarzy. a jest to duża szansa przez sabotaże. Cały ważny personel ma udać sie do Bazy MFO Hammer down poza placówką a wszystkie jednostki mają udać sie z nimi. w czasie ewakuacji ma zostać włączony lockdown dla HEV. (Przeciążenie reaktora obejmuje głowice OMEGA)
KODY REAKTORA
Kod żółty - (Code Yellow)
To krótkie wiadomości ostrzegające że reaktor przegrzewa się i trzeba go schłodzić natychmiast. jeżeli pracownicy zignorują to system zacznie wypowiadać integrację rdzenia: 75%, 50% 25% Jeżeli integracja rdzenia spadnie z 25% na 0% zostanie uruchomiony kod czerwony
Kod Czerwony - (Code red)
W tym czasie rozpoczął się 11-minutowy okres ewakuacji, kod ostrzega pracowników o natychmiastowej podjęcia możliwości wyłączenia reaktora ręcznie lub ewakuacji placówki

i jest sygnalizowana: "Niebezpieczeństwo! Eksplozja reaktora ciemnej materii nastąpi za t-minus 10 minut. Opcja wyłączenia rdzenia reaktora wygaśnie za t-minus 5 minut." po 11 minutach zostanie wprowadzony kod czarny oraz zostaną otwarte schrony i załączy sie lockdown.

Kod czarny - (Code Black)
To krótki czas w którym masz min 3 minut aby dotrzeć do najbliższego schronu który się otwiera po 11 minutach od kodu czerwonego, po 1 minucie schrony zamykają się i następuje kod Omni
Kod Omni (Code Omni)
Jest to wybuch reaktora po zamknięciu się schronu oraz minięciu 30 sekund reaktor wybucha zabijając wszystko co jest wewnątrz

Działania RP

Rodziaj RP: Semi-SeriousRP
Oznacza pół poważnie. Ten rodzaj jest wysoce przeważający. Serwery prowadzące RP w tej formie mają dobrze dobrane prace/role łączące się z uniwersum w którym odgrywany jest tryb. Występuje tutaj wystarczająco dużo zasad aby prowadzić przyjemną rozgrywkę ,która nie musi być zbyt poważna
/me - Ty
Komenda /me powoduje że tekst pisany wyświetla się nie jako standardowy czy nawet jakikolwiek specjalny typ komunikatora. Jest on wyświetlany na czacie w standardowym promieniu. Tekst musi być pisany w trzeciej osobie ponieważ informuje co robi twoja postać a nie ty.
/roll - Szansa
Ta komenda również nie jest zbyt popularna ale przechodząc do rzeczy. Komenda ta jest używana aby rozwiązać problemy, które mogą zostać rozwiązane inaczej jedynie przez osobę trzecią lub specyficzną czynność np. ktoś (Gracz 2) trzyma zakładnika i posiada broń. Ty (Gracz 1) podchodząc również z wyciągniętą bronią każesz mu ją opuścić. W tym momencie używacie komendy /roll jeżeli ty wylosujesz większą liczbę osoba druga musi opuścić broń.
/OOC - Globalny Czat Ogólny
Out Of Character czyli czat poza postacią. W nim nie musisz trzymać się odgrywania swojej postaci. Nie możesz tutaj obrażać innych i przeklinać.
/LOOC - Lokalny Czat Ogólny
Local Out Of Character posiada takie same zasady jak OOC jednakże działa w ograniczonym zasięgu ciebie
IC - Czat Postaci
In Character czyli w postaci. W nim musisz trzymać się odgrywania swojej postaci. Nie możesz tutaj pisać treści nie związanych z postacią.
/y - Krzyk
Komenda ta spowoduje że nasz tekst będzie miał większy zasięg dotarcia niż tekst standardowy. Działa jak krzyk.
/w - Szept
Komenda ta spowoduje że nasz tekst będzie miał mniejszy zasięg dotarcia niż tekst standardowy. Działa jak szept.
/Advert - Ważny Komunikat
Advert to czat specjalnego przeznaczenia. Służy on do porozumiewania się lub wykonywanie akcji bardzo daleko (Np używania radia, Włamań czy używania interkomu) np. do raportowania, składania próśb o spotkanie itd. jeżeli sie włamuje musi procentowo podawać włamanie

/IT - Interact
Jest to komenda w której możesz opisać co dzieje się przy tobie lub jeżeli coś na ciebie oddziałuje np /it Kubek spada z półki

Pojęcia RP

Permanętna Śmierć - CK
Zabójstwo postaci inaczej Character Kill (CK). Oznacza to że jeśli wykonano takowe CK na twojej postaci nie możesz już używać jej danych, twarzy, znajomości itd. Rozpoczynasz całkowicie nowe życie. Nie mylić z NLR które jest chwilowe dla postaci, CK jest permanentne i nie można korzystać już z tej postaci.
FailRP
Ten termin określa łamanie konwencji Roleplayu. Jest to określenie które może być zamiennie używane z terminami poniżej, jednak używając je trzeba wyszczególnić co ktoś kto to zrobił rzeczywiście zrobił.
RDM
Random Damage lub Random Deathmatch. To pojęcie posiada dwa znaczenia z których kolejno jedno znaczy losowe obrażenia a drugie tyle co losowe zabójstwo. W zależości od zasad serwery kara RDM IC (np.więzienie, egzekucja itd.) lub OOC (np. kick, ban, warn)
RDA
Random Arrest czyli losowe aresztowanie. Losowe a raczej nieuzasadnione aresztowanie to pojęcie ,które znajduje rzeczywiste odzwierciedlenie jedynie na niektórych serwerach (na tych na których można aresztować). Oznacza tyle co aresztowanie kogoś bez podstaw, dowodów idt.
NLR
New Life Rule to zasada mówiąca o tym, że po śmierci postaci musisz się zachowywać jakbyś nie pamiętał nic o wydarzeniach które doprowadziły do twojej śmierci ani jej samej. Nie możesz też iść w jej miejsce odczekaj 5 minut.
MetaGaming
To przenoszenie informacji z poza postaci do czynności wykonywanych przez postać np. okradziono i zabito was pod Gate A ale zamiast trzymać się zasady NLR idziecie pod Gate A i zabijacie osobę czy tym podobne.
FearRP
To zachowywanie się jakbyśmy mieli jedno życie. Sprowadza się to do nie tworzenia sytuacji prowadzących do okaleczenia lub śmierci naszej postaci.
PowerGaming
Zmuszanie innych do wykonania określonej akcji RP np. podchodząc do kogoś i wpisując /me Okrada z 100$ zmuszamy kogoś aby nam oddał 100$ nie dając mu żadnej innej opcji.
PropBlock
Zastawiane przejść propami, które nie są drzwiami (fading doors) z możliwością odblokowania po obu stronach
PropSpam
Respienie propów w celu (najczęściej) zlagowania serwera.
PropKill
Manipulowanie propami tak aby zabiły innego gracza (np. zrzucanie biurek na głowy, wystrzeliwanie propów z physicsgun'a itd.)
PropFlying
Podsadzanie się propami po czym maipulowanie nimi w celu szybszego poruszania się (lataniem)

Preparaty Amnezyjne

Klasa A
Znak Wizualny: Pojedynczy Czarny Pas
Wymagany Poziom Upoważnienia: Przeszkolony Personel Poziomu 2 lub Wyżej
Metody Aplikacji: Aerozol
Czas Efektywności: 6 - 12 Godzin
Efekty Uboczne: Senność, Bóle Głowy, Nudności Dokładny
Opis: Środek Amnezyjny Klasy A jest najczęściej używanym amnestetykiem w terenie. Główną jego zaletą jest jego stan skupienia - gaz. Można go użyć na większej ilości osób w krótkim odstępie czasowym. Dla jednostek polowych jest on rozdawany w małych puszkach. Kolejną jego zaletą jest jego prawdopodobieństwo powodzenia. Wynosi ono aż 98.7%. Jedyną dużą wadą jest możliwość przypadkowego zaaplikowania go swojej osobie.
Klasa B
Znak Wizualny: Dwa Ciemnobłękitne Paski
Wymagany Poziom Upoważnienia: Przeszkolony Personel Poziomu 3 lub Wyżej
Metody Aplikacji: Doustnie, Zastrzyk
Czas Efektywności: 20 - 72 Godzin
Efekty Uboczne: Senność, Długotrwała Parestezja, Migrena, Problemy z Widzeniem Dokładny
Opis: Preparat amnezyjny Klasy B różni się jedynie sposobem aplikacji czasem działania i efektami ubocznymi od Klasy A. Najczęściej podaje się go w tabletkach, jednakże zmniejsza to czas efektywności. Dodatkowo ten amnestetyk jest o wiele bezpieczniejszy, ponieważ trudniej jest o przypadkowe zaaplikowanie.
Klasa C
Znak Wizualny: Trzy Brązowe Paski
Wymagany Poziom Upoważnienia: Autoryzacja Personelu Poziomu 3 lub Wyżej
Metody Aplikacji: Zastrzyk
Czas Efektywności: 4 - 9 Dni
Efekty Uboczne: Senność, Lekki Paraliż (Wymagana Opieka Lekarska)
Dokładny Opis: Klasa C jest o wiele silniejsza od amnestetyków klasy A lub B. Dodatkowo istnieje ryzyko związane z aplikacją, dlatego aplikacja tego preparatu wymaga pomocy medycznego personelu. Prawdopodobieństwo powodzenia klasy C wynosi 92.8%. Aplikacji preparatu amnezyjnego klasy C mogą żądać jednie przesłuchujący. Aplikacja tego amnestetyka więcej niż 4 razy jest zakazana.
Klasa D
Znak Wizualny: Wzór Szachownicy Koloru Oliwnego
Wymagany Poziom Upoważnienia: Autoryzacja 2 Członków Personelu Poziomu 3 oraz Ich Nadzór
Metody Aplikacji: Dwuetapowy Wlew Dożylny.
Czas Efektywności: +3 Tygodnie
Efekty Uboczne: Senność, Paraliż (Wymagana Rehabilitacja), Możliwe Uszkodzenia Mózgu
Dokładny Opis: Wymagany nadzór 2 członków personelu poziomu 3 został wprowadzony przez Komitet ds. Etyki po wprowadzeniu preparatu amnezyjnego klasy C. Amnestetyk klasy D może zostać wprowadzony do organizmu przez personel medyczny.
Klasa E
Znak Wizualny: Pionowe Paski Koloru Łososiowego
Wymagany Poziom Upoważnienia: Autoryzacja Personelu Poziomu 4 oraz Komitetu ds. Etyki.
Metody Aplikacji: Wielostopniowy Wlew Dożylny
Czas Efektywności: Kompletne Wymazanie Pamięci
Efekty Uboczne: Senność, Długoterminowy Paraliż, Możliwe Uszkodzenie Mózgu, Śpiączka, Stan Wegetatywny
Dokładny Opis: Klasa E może zostać zaaplikowana jedynie po wyrażeniu zgody przez personel poziomu 4 oraz Komitet ds. Etyki. Po aplikacji należy obserwować jednostkę i poddać rehabilitacji. Jedynie 0.02% osób po podaniu tego amnestetyku zapadło w permanentny stan wegetatywny. W takich przypadkach, jednostka powinna zostać natychmiast odeskortowana do pobliskiego szpitala cywilnego.
Klasa F
Znak Wizualny: Gruby Szary Pasek
Wymagany Poziom Upoważnienia: Autoryzacja Personelu Poziomu 4
Metody Aplikacji: Wielostopniowy Wlew Dożylny, Przekaz Audiowizualny, Terapia Elektrowstrząsowa
Czas Efektywności: Kompletne Wymazanie Pamięci i Zmiana Osobowości
Efekty Uboczne: Senność, Krótkotrwały Paraliż, Zwiększona Wrażliwość na Bodźce Audiowizualne
Dokładny Opis: Klasa F jest obecnie w fazie testów. Wszystkie dane na temat badań muszą zostać przekazane do Komitetu ds. Etyki. Prawdopodobieństwo powodzenia tego preparatu wynosi około 83.9%. Cały proces aplikacji trwa 5 dni terapii. Dodatkowo, amestetyk F jest bardzo efektywny jeżeli chodzi o zastąpienie wspomnień.

Pojęcia na serwerze

LockDown

Full site LockDown
Całkowite zamknięcie placówki tzn Włączenie tesli, Zablokowanie drzwi checkpoint oraz zamknięcie bram przed kafeterią.
Placówka wtedy jest całkowicie odcięta od świata i jest mobilizowana do wewnętrznej obrony
Medium LockDown
Zamknięcie danego obszaru tzn Włączenie tesli, Zablokowanie drzwi checkpoint. np tylko HEV
Low LockDown
Włączenie tylko tesli lub włączenie tylko blokada checkpointu. (np Low Lockdown tesla Hev)

Breach

Full site Breach
Całkowita ucieczka min 3 keterów z placówki jeżeli dostaną sie do Entrance

Keter breach
Ucieczka podmiotów klasy keter
Euclid breach
Ucieczka podmiotów klasy Euclid
D breach
Próba ucieczki masowo klasy D

Słownik

Strefa Śmierci
Strefa walki w której jednostka ma nie wchodzić. Gdy zostanie oznaczona dana strefa jednostki mają atakować je z odległości. Pod żadnym pozorem nie wchodzić w zasięg strefy
Raport służbowy
Dokument zapisywania zdarzeń danego dnia np skarg, zażaleń. przewinień. Raport ten daje sie dowódcy jednostki do jego rozpatrzenia. Jeżeli dowódca każe wykonać Raport służbowy trzeba wtedy zapisywać wszystkie sytuacje jakie sie zdarzą w tym dniu lub określonym czasie
Szereg
to szyk, w którym: a) żołnierze stoją obok siebie w odstępie równym szerokości, frontem w jednym kierunku, w linii prostej
Rozkaz
Polecenie bezwarunkowego wykonania polecenia przez Dowódcę lub wyższą rangę
Wymarsz
Jest to formacja jeden za drugim (kolumna) w której dowódca pierwszy wychodzi a za nim cała reszta przy czym żołnierze nie muszą posiadać broni w ręku
Patrole
Rozpoznawczy - Grupa żołnierzy mająca za zadanie prowadzenie rozpoznania, kontrolę nad danym terenem
Zmechanizowany - Pojazdy mająca za zadanie prowadzenie rozpoznania, kontrolę nad danym terenem
Jednorazowy - Żołnierze którzy mają sprawdzić dany sektor i wrócić z raportem odnośnie jego stanu
Stały - Żołnierze którzy mają patrolować teren bez przerwy, są oni wyłączeni z akcji
Tymczasowy - Żołnierze którzy mają patrolować dany teren ale mogą go przerwać w razie zagrożenia / zwołania